Ogłoszenie Planu połączenia Bm Real Investments S.A. z IWN S.A. 27.07.2023r.

Opublikowane przez Spółka w dniu

27.07.2023

POŁĄCZENIE SPÓŁEK – BM Real Investments S.A. z IWN S.A.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI

BM Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

KRS 0000529085

Zarząd Spółki BM Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru za numerem KRS 0000529085,
ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości,
zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 27 lipca 2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek BM Real Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółka Przejmowana) i IWN S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Spółka Przejmująca)

Zarządy łączących się Spółek udostępniają bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.iwn.waw.pl oraz Spółki Przejmowanej pod adresem www.bm.waw.pl Plan Połączenia wraz z załącznikami,
nieprzerwanie od dnia 27 lipca 2023 roku, aż do dnia zakończenia walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Plan Połączenia wraz załącznikami jest dostępny do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej Spółki www.bm.waw.pl w zakładce Relacje Inwestorskie, Ogłoszenia.

Kategorie: Ogłoszenia